Skip survey header

City of Vancouver Budget 2021

Lungsod ng Vancouver Budget 2021

Sinimulan ng Lungsod ng Vancouver ang talakayan tungkol sa budget nito para sa 2021. Tulad ng nalalaman niyo, hinaharap ng Lungsod ang malaking kabawasan sa kita at karagdagang gastos sa 2020 dahil sa COVID-19, at inaasahan namin na ang mga epektong pinansiyal na ito ay magpapatuloy sa 2021. Inaatas ng batas na siguruhing balanse ang ating budget sa 2021, at para masundan ito, ang mga kawani  at Konseho ng Lungsod ay maaaring kumailangang magpasya kung saan dapat mas kauntian ang gastusin.  

Gusto naming malaman kung ano ang iyong mga prayoridad para sa paggasta ng Lungsod at maunawaan ang iyong mga kagustuhan sa paghahatid ng balanseng budget. Ang iyong mga puna ay makakatulong na maalam ang draft budget na ipapakita namin sa Konseho sa Oktubre para matalakay.